Radovan Marhút

Bol vymenovaný  starostom obce v súlade s ustanovením § 13b ods.1 zákona číslo 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov do funkcie zástupcu starostu obce Poša.